Fiscal

IMPOSTOS DIRECTES

• Impost sobre la renda de les persones físiques.

• Impost sobre societats.

• Impost sobre succesions i donacions.

IMPOSTOS INDIRECTES

• Impost sobre el valor afegit.

• Impost sobre patrimoni.

• Impost sobre transmissions patrimonials.

• Impostos especials.

IMPOSTOS LOCALS

• Impost sobre activitats econòmiques.

• Impost sobre béns immobles.

• Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

• Impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

• Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries.

• Assistència i Tramitacions tributàries.

•Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria.

 Incapacitat Temporal, Invalidesa i Jubilacions.