Laboral

Ens encarreguem de tots els temes laborals:

 • Incapacitat Temporal, Invalidesa i Jubilacions.
 • Inspeccions Laborals, Recursos i Reclamacions.
 • Prevenció de Riscos Laborals.
 • Treballadors Autònoms. Altes, Baixes i Prestacions.
 • Altes inicials Empreses.
 • Obertures de centres de treball.
 • Inscripcions i altes de treballadors.
 • Liquidacions de Seguretat Social.
 • Contractes i pròrrogues.
 • Gestió de nòmines, TC.
 • Base de dades de jurisprudència i convenis, etc.
 • Rebuts de salari.
 • Cartes de pagament d'IRPF. Mensual i trimestral.
 • Resum anual d'IRPF.
 • Assessorament i tramitació d'expedients davant la Seguretat Social (jubilació, invalidesa, viudetat, orfenesa).
 • Representació davant la Inspecció de Treball.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Assessorament i confecció de convenis col·lectius d'empresa.
 • Consultoria en tot tipus d'assessorament en l'àmbit laboral.
 • Documentació d'atur.
 • Redacció i confecció de contractes de treball (totes les modalitats).
 • Tramitació baixes malaltia (ILT) i accidents de treball.