Fiscal

ENS ENCARREGUEM DE TOTS ELS TEMES FISCALS:

IMPOSTOS DIRECTES

• Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
• Impost sobre Societats (IS)
• Impost sobre Succesions i Donacions (ISD)
 

IMPOSTOS INDIRECTES

• Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
• Impost sobre Patrimoni (IP)
• Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)
• Impostos especials (IE)
 

IMPOSTOS LOCALS

• Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
• Impost sobre Béns Immobles (IBI)
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
• Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
• Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries
• Assistència i tramitacions tributàries
• Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria
• Incapacitat temporal, invalidesa i jubilacions