ITE

ITE – INSPECCIONS TÈCNIQUES D'EDIFICIS

Quins edificis han de passar ITE? 

La inspecció tècnica és obligatòria en els següents casos:

• per a edificis plurifamiliars d'habitatges de més de 45 anys d'antiguitat

• si l'edifici o els habitatges de l'edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

De que ens encarreguem com administradors de finques?

• La gestió de la inspecció tècnica i el corresponent informe tècnic.

• El projecte i direcció de les obres de reparació que s'hagin de realitzar per esmenar deficiències,  necessari per obtenir el certificat d'aptitud de l'edifici.

• El projecte i direcció de les intervencions de millora i rehabilitació dels edificis(reparacions estructurals, reparacions o millores de les instal·lacions, millora de les condicions d'accessibilitat i habitabilitat, millora de la eficiència energètica de l'edifici,etc).

Quines obligacions tenen els propietaris o comunitats?

És obligació de la propietat conservar i rehabilitar els immobles per tal de mantenir-los en condicions d'ús efectiu i adequat. Com a verificació del compliment d'aquest deure, la propietat és la responsable d'encarregar la Inspecció Tècnica d'Edificis d'habitatges (ITE). En cas de ser necessari, igualment hauran de fer-se càrrec de les obres de reparació per esmenar les deficiències detectades en els terminis indicats.

En el cas d'edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, aquesta obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat. Quan en l'immoble hi hagi més d'una comunitat, es pot dur a terme una inspecció tècnica per cada comunitat.

Quan s'ha de passar la ITE?

Des de el 26 de febrer es vigent el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) DOGC 26.11.2010, que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

S'estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, segons l’edat de l’edifici amb el següent calendari:

• Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012

• Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013 

• Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014

• Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015 

• A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

Què passa sinó es compleixen els terminis?

En aquest supòsits, la manca del certificat d'aptitud pot donar lloc, amb les diligències prèvies adients, a la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables, de conformitat amb allò que preveu la Llei  18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Més informació:DOGC 187/2010, 23 de novembre